El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, jeg vil gerne tjene,
tjene dig og dig alene,
tag og brug mig, som du vil!
Hvad jeg ejer, har du givet,
hver en evne, selve livet,
dig det hele hører til.

 

 

 

Led mig, Frelser, ved din nåde,
også når jeg selv vil råde
og vil gå min egen vej!
Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne,
o, men lad mig aldrig savne
vished, at jeg tjener dig!

(DDS 373)

 

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 6,5-7

Det, syntes de alle, var et godt forslag, og de valgte syv mænd: Stefanus (en mand, som var fuld af tro og Helligånd), Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaos fra Antiokia (en græker, der tidligere havde sluttet sig til jødedommen).

De syv blev så fremstillet for apostlene, som bad for dem og indsatte dem til tjeneste ved at lægge hænderne på dem og velsigne dem.
Guds ord nåede ud i stadig videre kredse, og antallet af disciple voksede stærkt i Jerusalem. Også en del af de jødiske præster kom til tro.

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Apostlene indsatte de syv mænd ved at lægge hænderne på dem og velsigne dem. Apostlene vidste, hvor vigtigt det var at lægge mændenes tjeneste i Guds hænder. De vidste, at det kun er i Guds kraft, at der sker store ting, og de fik lov til at se, hvordan Gud velsignede og brugte de syv mænd i deres tjeneste.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Bed for Guds velsignelse over en af dine venner, som har en tjeneste for Gud

5. Samtale på vejen

Tal med Jesus om, hvilke opgaver Han har til dig i dag. Bed Jesus om at være kraften i din tjeneste.